MILJÖPOLICY

TAXI I KRISTINEHAMN AB 2017-03-08

 

VÅRT MILJÖPERSPEKTIV:

 

Styrelsen för Taxi i Kristinehamn AB ansvarar för att:

Erbjuda miljöeffektiva och trafiksäkra transporter.

Arbeta aktivt för att minimera verksamhetens påverkan på miljön och årligen sänka påverkan.

I vår verksamhet verka för produkter och tjänster med lägsta möjliga miljöbelastning.

Eftersträva att anlita leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor samt att påverka nuvarande leverantörers miljöarbete.

Vidareutbilda och informera i miljöfrågor för att ständigt öka miljökompetensen bland våra

medarbetare ock transportörer.

Upprätthålla ett miljöledningssystem för verksamheten som skall leda till ständiga förbättringar, med hänsyn tagit till våra tekniska förutsättningar samt finansiella, operativa och affärsmässiga krav.

Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som

Taxi i Kristinehamn AB berörs av.

Taxi i Kristinehamn AB ´s miljöpolicy skall informeras till personal via anslag och ut till allmänheten via hemsida.

Taxi i Kristinehamn har som mål att vartefter fordonsflottan förnyas ställa om till miljöbilar.

 

HANDLINGSPLAN:

 

Aktivt bearbeta och påverka våra transportörer att välja bästa bil utifrån ett miljöperspektiv.

Våra utsläpp ska mätas halvårsvis fördelat på personkilometer såväl som totala antalet körda kilometer och förbrukad mängd bränsle.

Styrelsen följer kontinuerligt upp miljömålen och redovisar på företagets ägaremöten.

 

 

 

INTEGRITETSPOLICY

TAXI I KRISTINEHAMN AB

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vi vill informera dig om vad GDPR är och hur vi arbetar med vår policy utifrån GDPR för er trygghet.

Vad är en personuppgift ?

En personuppgift är data som på något sätt identifierar dig som person, dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då det räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Vem är personuppgiftsansvarig ?

Taxi i Kristinehamn AB har ett övergripande personuppgiftsansvar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du ger oss.

Hur lagrar vi dina personuppgifter ?

Bland annat vid bokningar och  kundgruppsregister tex Seniorkort hanterar vi personuppgifter. Det görs skillnad på vanliga och känsliga uppgifter som tex politiska åsikter , hälsa eller etniskt ursprung. Taxi i Kristinehamn AB hanterar inte känsliga personuppgifter. Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kommer vidta alla rimliga legala och tekniska åtgärder för att din information ska hanteras med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vad sker vid en personuppgiftsincident ?

Om Taxi i Kristinehamn AB får ett dataintrång eller annan förlust av personuppgifter skall den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till datainspektionen och drabbad kund inom 72 timmar.

Vad är ett registerutdrag ?

Om du har ingått ett kundavtal med Taxi i Kristinehamn AB har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig.

Vad är samtycke ?

Det är den personuppgiftsansvarige som ska kunna bevisa att samtycke har inhämtats. Det kräver i sig ingen särskild form, men skall kunna bevisas i efterhand. Ett samtycke kan i efterhand tas bort och då finns ingen rätt att lagra personuppgift.

Hur länge sparar vi dina uppgifter ?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider och redovisningskrav.

Hur begär jag ut informationen som lagrats om mig ?

Kontakta Taxi i Kristinehamn AB så kommer vi på ett säkert sätt redovisa den information som lagrats om dig.

 

Taxi i Kristinehamn AB

Reviderad 2018-12-09